DOI: https://doi.org/10.20998/2220-4784.2020.05.08

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ЯДРА СОНЯШНИКУ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Leonid Perevalov, Leonid Fadeev, Valentina Timchenko, Mykhailo Diachenko

Анотація


Стаття присвячена розробці ресурсозаощадної технології обрушування насіння соняшнику у замороженому стані, що дозволяє підвищити ступінь обрушування насіння і вихід цілого ядра. Метою дослідження було наукове обґрунтування технології обрушування дрібної фракції насіння соняшнику у замороженому стані. Була описана і побудована експериментальна установка для охолодження насіння до мінусових температур. Після одержання лабораторного зразку дрібної фракції з промислової фракції насіння соняшнику кондитерського сорту «Лакомка», було визначено його основні технологічні показники, ефективні технологічні параметри обрушування досліджуваної фракції, які забезпечують максимальний вихід цілого і незруйнованого ядра за умови температури насіння. Визначено найбільший вихід цілого ядра в інтервалі ефективних значень швидкостей обертання ротору. Другий етап дослідження було присвячено виявленню закономірностей впливу охолодження до мінусових температур насіння на склад рушанки і характеристики обрушування в інтервалі ефективних значень швидкості обертання ротору насіннєрушки. Встановлено, що охолодження насіння соняшнику перед обрушуванням має позитивний ефект на вихід цілого ядра та його якість; було визначено ефективні технологічні параметри обрушування дрібної фракції насіння, які забезпечують зростання виходу цілого ядра, а також суттєво збільшують вихід незруйнованого ядра – обов’язкова вимога виробництва.


Ключові слова


ресурсозаощадна технологія, обрушування насіння соняшника, експериментальна установка, охолодження насіння, дрібна фракція насіння соняшнику, технологічні параметри обрушування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ikhno M.P., 2004. Naukovo-praktychni osnovy otrymannia ta vykorystannia kharchovoho bezlushpynnoho yadra soniashnyka: Avtoref. dys. d-ra tekhn. nauk: 05.18.06. NTU «KhPI», Kharkiv, , Ukraina, 30.

Ykhno N.P., 1999. Teoryia y praktyka poluchenyia nyzkoluzghovoho yadra podsolnechnyka. Maslozhyrovaia promыshlennost, 3, 19–21.

Fadeev L.V., 2013. Podsolnechnyk Ukraynы – sehodnia y zavtra. Spets. ЭMM, Kharkov, Ukrayna, 125.

Perevalov L.Y., Pyven E.N., Popsuishapka A.V., Teslenko S.A., 2012. Novaia tekhnolohyia obrushyvanyia semian podsolnechnyka. Maslozhyrovoi kompleks. Эkspert Ahro, Dnepropetrovsk, Ukrayna, 1, 47–49.

Taradaichenko Maria, Perevalov Leonid, Teslenko Sergiy, Pakhomova Irina, 2013. Optimal parameters of sunflower seeds dehutling process with fruz. Inzynieziar aparatura chemiz, Polska, 4, 374–375.

Perevalov L.I., Popsuishapka A.V., Hladkyi F.F. Pat. 114205 Ukraina. Sposib obrushuvannia soniashnykovoho nasinnia, 2017.

Pod obshch. red. V.P. Rzhekhyna y A.H. Serheeva, 1965. Rukovodstvo po metodam yssledovanyia y tekhnokhymycheskomu kontroliu y uchetu proyzvodstva v maslozhyrovoi promыshlennosty. VNYYZh, L. 2, 418.

Ukraina (2007) DSTU 4811. Nasinnia oliinykh kultur. Metody vyznachennia volohosti. Natsionalnyi naukovyi tsentr instytutu zemlerobstva NAAN Ukrainy, Kyiv.

Ukraina (2014) DSTU 7577. Nasinnia oliine. Vyznachennia vmistu olii metodom ekstraktsii v aparati Soksleta. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, Ukraina.

Teslenko S.O., Perevalov L.I., Sadovnychyi H.V., 2013. Bezlushpynne yadro soniashnyku dlia otrymannia kondyterskykh vyrobiv. Zbirnyk naukovykh prats Khark. derzh. un-ta kharchuvannia i torhivli. Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohiia kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli, Kharkiv, 2 (18), 84–91.

Ikhno M.P. Pat. 17430 Ukraina, Nasinnierushka-2 Ikhno, 2000.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM