ВИКОРИСТАННЯ ЕПОКСИДОВАНОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БІОМАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • Liubov Kasianenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4631-0448
  • Ihor Demydov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5854-0833
  • Svitlana Molchenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7897-8947
  • Anastasia Demydovа Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7897-8947

DOI:

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2020.06.09

Ключові слова:

біомастильні матеріали, соняшникова олія, жирні кислоти, хімічна модифікація, епоксидування, в’язкісно-температурна характеристика

Анотація

Впродовж останнього часу екологічність є вагомим фактором для вибору мастильних матеріалів, тому у світовій практиці переважає тенденція до зниження ролі нафти і нафтопродуктів. Однією з можливих альтернатив для технології мастильних матеріалів є використання продуктів окиснення жирів та олій, насамперед, соняшникової олії. Більшість існуючих робіт присвячена хімічній обробці олій, як присадки до нафтопродуктів. Об’єктом дослідження є процес епоксидування соняшникової олії над оцтовою кислотою. Метою роботи є розробка технології одержання мастильних матеріалів на основі соняшникової олії шляхом епоксидування олії з наступним хімічним перетворенням продукту для отримання основи мастильних матеріалів. Виготовлено зразки мастильних олив на основі соняшникової олії. Визначено в'язкісно-температурні властивості отриманих продуктів. Результати проведеної роботи вказують на перспективність і доцільність подальших досліджень в галузі одержання кисневмісних похідних олій з метою визначення оптимальних умов проведення зазначеної хімічної модифікації.

Біографії авторів

Liubov Kasianenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри технології жирів та продуктів бродіння, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Ihor Demydov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Svitlana Molchenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Anastasia Demydovа, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Посилання

Dyrektyva 2003/30/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady pro spryiannia vykorystanniu biolohichnoho palyva abo inshykh vydiv ponovliuvanoho palyva dlia transportu vid 08 trav. 2003.

Dyrektyva 2009/28/IeS pro stymuliuvannia vykorystannia enerhii zvidnovliuvanykh dzherel vid 23 kvit. 2009.

Pavliuk O.V., Sukhovieiev V.V., Pyliavskyi V.S., Kashkovskyi V.I.. Doslidzhennia N,N-dialil-(3-arylizooksazol-5-il)-metylensulfonilfmidiv v yakosti prysadok dlia pidvyshchennia nesuchoi zdatnosti syntetychnoi olyvy na osnovi esteru pentaerytrytu ta maslianoi kysloty // Technology audit and production reserves. 2019. Vol. 4, No. 3 (48), рр. 31–34.

Dolhova L.A., Zhatkyn S.A., Salmyn V.V.. Analyz parametrov motornoho masla y tekhnycheskykh ustroistv, pozvoliaiushchykh kontrolyrovat protsessы starenyia motornыkh masel // Molodoi uchennыi. 2015. T. 9, No. 89. рр. 198–201.

Evdokymov A.Yu., Fuks Y.H., Shabaly T.P., Bahdasarov L.N.. Smazochnыe materyalы y problemы эkolohyy / M.: HUP Yzd-vo «Neft y haz» RHU nefty y haza ym. Y.M. Hubkyna, 2000. 424 р.

Tiutiunnykov B.N., Bukhshtab Z.Y., Hladkyi F.F., Melnyk A.P., Butenev V.P., Demydov Y.N., Tymchenko V.K., Perevalov L.Y.. Khymyia zhyrov: uchebnyky y uchebnыe posobyia dlia studentov vыsshykh uchebnыkh zavedenyi / red. Kobchykova Y.N. Moskva: Kolos, 1992. 448 р.

Abramzon, A.A. Poverkhnostno-aktyvnыe veshchest-va: Svoistva y prymenenye / L.: Khymyia, 1991. 304 р.

Schneider M. P. Plant-oil-based lubricants and hydraulic fluids / M. P. Schneider. // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2006. No.86, рр. 1776–1777.

Tiukankyna N.A. Byoorhanycheskaia khymyia / N.A. Tiukankyna, Yu.Y. Baukov. M.: Medytsyna, 1991. 528 р.

Dinda S., Patwardhan A.V., Goud V.V., Pradhan N.C.. Epoxidation of cottonseed oil by aqueous hydrogen peroxide catalysed by liquid inorganic acids // Bioresource Technology. 2008. Vol. 99, No. 2, pp. 3737−3744.

Goud V.V., Patwardhan A.V., Dinda S., Pradhan N.C.. Kinetics of epoxidation of jatropha oil with peroxyacetic and peroxyformic acid catalysed by acidic ion exchange resin // Chemical Engineering Science.2007. Vol. 62, pp. 4065−4076.

Nykulyshyn I.Ye., Pikh Z.H., Shevchuk L.I., Melnyk S. R.. Doslidzhennia protsesu epoksyduvannia soievoi olii perotstovoiu kyslotoiu // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi. 2017. No. 87.

Serdiuk A. A, Kasianchuk M. H., Opeida Y. A., Tkachenko T. N., Serdiuk A. Y.. Эpoksydyrovanye podsolnechnoho masla v systemakh na osnove peroksyda vodoroda y orhanycheskykh kyslot // Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ser.:Khimiia i khimichna tekhnolohiia. 2014. Vyp. 1, pp. 205−210.

Campanella A., Fontanini C., Baltanás M.A.. High yield epoxidation of fatty acid methyl esters with performic acid generated in situ // Chemical Engineering Journal. 2008. Vol. 144, pp. 466−475.

Kasianenko L.M. Produkty modyfikatsii soniashnykovoi olii yak biomastyla / L.M. Kasianenko, I.M. Demydov, S.M. Molchenko. // POLISH JOURNAL OF SCIENCE. 2020. No. 3,.pp. 47–51

Tovazhnjanskij L.L., Bukhkalo S.І., Denisova A.Є., Demydov Y.N. ta іn. Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (іnnovacіjnі zahodi): Pіdruchnik. – K.: CNL, 2016. – 470 р.

Shawkat S.M., Demidov I.N.. Development of technology obtaining fatty acid of butyl esters // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi. 2012. No. 6(57), pp. 24−24.

Voitov V.A.,Sыsenko Y.Y.,Kravtsov A.H.. Kryteryi otsenky kachestva motornoho masla dlia dvukhtaktnыkh dvyhatelei vnutrenneho shoranyia // Problemy trybolohii. 2014. No. 2, pp. 29–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-10