ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗДОРОВ`Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2023.01.08

Ключові слова:

здоров`я, здоровий спосіб життя, навчання студентів, біохімія, психологія, фізіологія, спорт, фізична культура, наукові ігри

Анотація

У статті наведена розроблена інноваційна система викладання дисципліни «Основи теорії здоров`я та здорового способу
життя» для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Надано ключі до комплексного та глибокого розуміння здоров`я. Складено список тем лекційних та практичних занять що охоплюють всі аспекти здоров`я – фізичний, психологічний, соціальний. Враховано контингент слухачів дисципліни та нагальні потреби сьогодення. В кожній з тем йде розбір чому саме так відбувається, а потім йде практичний інструментарій що робити, знову ж таки, з поясненням чому саме так. Розбір йде з біохімічної точки зору, фізіологічної, психологічної. Враховані соціальні фактори світовий досвід в спорті та фізичній культурі. Надано варіанти наукових ігрових завдань. Наведено заходи для прояву студентами себе в індивідуальній та командній роботі. Даються описи роботи і в аудиторіях, і в залах, і вдома. Курс впроваджено на кафедрі фізичного виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» студентів денної форми навчання в предметі «Основи теорії здоров`я та здорового способу життя».

Біографія автора

Олеся Білоус, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Посилання

Bilous O.V. Tekhnolohiya stabilizatsiyi roslynnykh oliy kompleksnym antyoksydantom: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenyu kandydata tekhnichnykh nauk: 02.07.15 / Bilous Olesya Valeriyivna. – Kharkiv, 2015 – 206 р.

Bilous O. V. Deyaki aspekty ratsionalʹnoho kharchuvannya pry pidhotovtsi sport·smeniv vysokoyi kvalifikatsiyi / O. V. Bilous // Visnyk NTU "KhPI", Kharkiv : NTU "KhPI", 2016. – № 29 (1201). – .pp 96–100.

Tovazhnyanskyy L.L., Bukhkalo S.Y., Denysova A.YE., Demidov I.M., Kapustenko P.O., Arsenʹyeva O.P., Bilous O.V., Olʹkhovsʹka O.I. Zahalʹna tekhnolohiya kharchovoyi promyslovosti u prykladakh i zadachakh (innovatsiyni zakhody). Kyyiv «Tsentr uchbovoyi literatury»: 2016, 470 p.

Bilous O. V. Some opportunities of development oil stabilization technology against oxidative spoilage / O. V. Bilous, S.I.Bukhkalo // Visnyk NTU "KhPI", Kharkiv: NTU " KhPI", 2017. – № 18 (1240). – pp. 24-28.

Bilous O.V. Vplyv antyoksydantiv na enerhozabezpechennya bihuniv marafontsiv / O.V. Bilous, L.A. Sych // ХХV Mizhn. naukovo-praktychna konferentsiya mahistrantiv ta aspirantiv (18–21 kvitnya 2017 roku): materialy konf.. – CH. 3 / za red. prof. YE.I. Sokola. – Kh. : NTU «KHPI», 2017. р 248.

Bilous O. V. Deyaki pytannya vykladannya dystsypliny biokhimiya kharchuvannya dlya studentiv spetsialʹnosti «Fizychna kulʹtura i sport» / O.V. Bilous, S.I. Bukhkalo // Visnyk NTU "KhPI". Kh. : NTU "KhPI", 2017. № 41 (1263). – рр. 58–64.

Bilous O.V. Yoha-nidra yak skladova psykholohichnoyi pidhotovky sport·smeniv do zmahanʹ / O.V. Bilous, N.YU. Boreyko // «Informatsiyni tekhnolohiyi: nauka, tekhnika, tekhnolohiya, osvita, zdorov`ya»: Tezy dopovidey KHII Mizhn. n-praktychnoyi konf. mahistrantiv ta aspirantiv, 17–20 kvitnya 2018 r., Kh. CH. 2 / za red. prof. Sokola YE.I. – Kh.: NTU «KhPI», 2018. – р. 180.

Bilous O.V. Vplyv psykholohichnoyi ustanovky na uchbovo-trenuvalʹnyy ta zmahalʹnyy protses sport·smeniv / O.V. Bilous, N.YU. Boreyko // «Informatsiyni tekhnolohiyi: nauka, tekhnika, tekhnolohiya, osvita, zdorov`ya»: Tezy dopovidey ХXVI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 16–18 travnya 2018 r., Kh.. CH. 4 / za red. prof. Sokola YE.I. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2018. – р. 68.

Bilous Olesia. Development of complex antioxidant for athletes // Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions: Proceedings of the 2th annual conf., 23 november 2018, Tallinn, Estonia. p. 6–8.

Bilous O.V. Innovatsiyni zakhody pry vykladanni dystsypliny «Biokhimiya fizychnoyi kulʹtury i sportu» dlya studentiv spetsialʹnosti «Fizychna kulʹtura i sport» / O.V. Bilous, M.S. Zhurbin // Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriya 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kulʹtury (fizychna kulʹtura i sport): zb. nauk. pratsʹ. – Kyyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2019. № 3K (110). – рр. 57-60.

Bilous O.V. Rozrobka ta zastosuvannya sytutsiynoyi zadachi-hry pry vykladanni dystsypliny «Biokhimiya fizychnoyi kulʹtury i sportu» / O.V. Bilous, M.S. Zhurbin // Aktualʹni problemy i perspektyvy rozvytku fizychnoho vykhovannya ta sportu v zakladakh osvity: materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kremenchutsʹkyy pedahohichnyy koledzh imeni A.S. Makarenka, 25 kvitnya 2019 roku) / za red. Kulikova T.V. – Kremenchuk: Metodychnyy kabinet, – 2019. – рр. 153-156.

Bilous O.V. Rozrobka ta zastosuvannya hry na stvorennya naukovoyi kazky pry vykladanni dystsypliny «Biokhimiya fizychnoyi kulʹtury i sportu» / O.V. Bilous // «Informatsiyni tekhnolohiyi: nauka, tekhnika, tekhnolohiya, osvita, zdorov`ya»: Tezy dopovidey ХXVII Mizhn. n-praktychnoyi konf., 15–17 travnya

r., Kh. – CH. 4 / za red. prof. Sokola YE.I. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2019. – р. 61.

Bilous O.V. Kontrolʹ znanyy po dystsyplyne «Byokhymyya fyzycheskoy kulʹtury y sporta» v yhrovoy forme / O.V. Bilous // Zdorovʺya natsiyi i vdoskonalennya fizkulʹturno-sportyvnoyi osvity: materialy I Mizhn naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 3-4 zhovtnya 2019 r., Kharkiv / za red. KIpensʹkoho A.V., Bilous O.V. – Kharkiv: Drukarnya Madryd, 2019. – рр. 9-10.

Savchenko M.O. Skladannya krosvorda yak sposib kontrolya znanʹ z dystsypliny «Biokhimiya fizychnoyi kulʹtury i sportu» / M.O. Savchenko, O.V. Bilous, S.R. Hrdzelidze // Zdorovʺya natsiyi i vdoskonalennya fizkulʹturno-sportyvnoyi osvity: materialy I Mizhn. naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 3-4 zhovtnya 2019 r., Kharkiv / za red. KIpensʹkoho A.V., Bilous O.V. – Kharkiv: Drukarnya Madryd, 2019. – рр. 22–24.

Bilous O. Development of a food antioxidant complex of plant origin / O. Bilous, N. Sytnik, S. Bukhkalo, V. Glukhykh, G. Sabadosh, V. Natarov, N. Yarmysh, S. Zakharkiv, T. Kravchenko, V. Mazaeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2019. – № 6/11 (102). – рр. 66–73.

Sytnik N. Research of oxidative stability of vegetable oils for use in sport nutrition / N. Sytnik, V. Mazaeva, O. Bilous, S. Bukhkalo, V. Glukhykh, G. Sabadosh, V. Natarov, N. Yarmysh, T. Kravchenko, S. Zakharkiv // Technology audit and production reserves. – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2019. – № 6/3 (50). – рр. 26–30.

Bilous O.V. Formuvannya znanʹ studentiv shchodo zalezhnosti intensyvnosti fizychnykh navantazhenʹ vid pulʹsu / O.V. Bilous, D.R.Omarova, O.I.Kavelin, V.V.Fomenko // «Informatsiyni tekhnolohiyi: nauka, tekhnika, tekhnolohiya, osvita, zdorov`ya»: Tezy dopovidey ХXVIII Mizhn. N.-praktychnoyi konf., 28–30 zhovtnya 2020 r., Kh.. – CH. 4 / za red. prof. Sokola YE.I. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2020. – р. 58.

Belous O.V. Yoha-nydra v systeme podhotovky spetsyalystov v oblasty fyzycheskoho vospytanyya y sporta / O.V. Belous // Zdorovʺya natsiyi i vdoskonalennya fizkulʹturno-sportyvnoyi osvity: materialy II Mizhn. n-praktychnoyi konf. 22-23 kvitnya 2021 r., Kh. / za red. Kipensʹkoho A.V., Bilous O.V. – Kh.: Drukarnya Madryd, 2021. – рр. 3–10.

Educational Processes Management: Development in Reform Context. Editors: Olena Tryfonova & Sławomir Śliwa. Authors: Olesia Bilous, Alla Voida, Julia Gasan and others. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021, pp.308.

National health as determinant of sustainable development of society. Editors: Nadiya Dubrovina, Stanislav Filip. Authors: Olesia Bilous, Serhii Hrdzelidze, Svitlana Shyriaieva and others. Monograph. School of economics and management in public administration in Bratislava, Bratislava, 2021, pp. 788. ISBN 978-80-89654-73-4. EAN 9788089654734.

Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Editors: Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa. Authors: Olesia Bilous, Serhii Khirnyi and others. Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. 384. ISBN 978-83-66567-34-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06 — Оновлено 2023-08-30