DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Investigation of the effect of heavy metal ions in the composition of glass-composite coatings on pathogenic microorganisms

Oksana Savvova, Oleksii Fesenko

Анотація


Проаналізовано механізм дії іонів важких металів як денатурируючих агентів в аспекті екологічної безпеки навколишнього середовища. Обґрунтовано вибір важких металів, у складі склокомпозиційних покриттів, для біоцидного захисту сталевих панелей в місцях громадського користування від патогенних мікроорганізмів та зменшення навантаження на навколишне середовище. Підтверджена ефективність використання катіонів цинку, купруму і кальцію та аніонів фосфатів та титанатів при одержанні антимікробних склокомпозиційних покриттів з урахуванням їх токсичності. Встановлено, що використання як біоцидів іонів важких металів в технології емалювання відповідає нагальним вимогам екологічної безпеки в умовах захисту від патогенних мікроорганізмів.


Ключові слова


важкі метали, денатуруючі агенти, склокомпозиційні покриття, патогенні мікроорганізми, екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Savvova O.V. Issledovanie biotsidnykh svoystv steklokristallicheskikh pokrytiy na osnove stekol sistemy

R2O – RO – TiO2 – P2O5 – R2O3 – SiO2 / O.V. Savvova,

L.L. Bragina // Steklo i keramika. – M.: Lad'ya, 2012. – №1. – Р. 20–25.

Mur Dzh. V. Tyazhelye metally v prirodnykh vodakh / Dzh. V. Mur, S. Ramamurti. – M.: Mir, 1987. – 286 р.

Eckhard Vob. Evaluation of bacterial growth on various materials / Vob Eckhard, Störch Christian // Proc. of 20th International Enameller Congress, 15-19 may, 2005. – Istanbul, Turkey, 2005. – Р. 194–210.

SSBT. Vrednye veshchestva. Klassifikatsiya i obshchie trebovaniya bezopasnosti: GOST 12.1.007-76 (1999). – [Deystvitelen ot 1977-01-01]. – M.: Izdat-vo standartov, 1976. – 15 р.

Bayramov V.M. Osnovy khimicheskoy kinetiki i kataliza: uch. posobie [dlya stud VUZov] / pod red. ak. RAN V.V. Lunini. – M.: Izd. tsentr. «Akademiya», 2003. – Р. 150–171.

Kurbanov A.I. Antioksidantnye fermenty mikroorganizmov: patogeneticheskaya znachimost' i perspektivy ispol'zovaniya v meditsine / A.I. Kurbanov // Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. – M: MNPI. – 2008. – № 2. – Р. 105–109.

Fritsch B. Towards an ecologically sustainable growth society. Physical Foundations, Economic, Transitions, and Political Constraints / Fritsch B., Seifritz W., Schmidciny St. – Heidelberg: Springer-Velag Berlin, 1994. – 197 р.

Sekrety toksikologii: [per. s angl.] / Ling Luis Dzh., Klark Richard F., Erikson Timoti [et al.]. – M.: Binom; Sankt-Peterburg: Dialekt, Ul'yan: Dom pechati, 2006 – 376 p.

Nekotorye voprosy toksichnosti ionov metallov: [per. s angl.] / Bingam F.T., Kosta M., ykhenberger E. [et al]. – M.: Mir, 1993. – 368 p.

Savvova O.V. Vliyanie kationov peremennoy valentnosti na biotsidnye svoystva stekloemalevykh pokrytiy / O.V. Savvova, L.L. Bragina // Steklo i keramika. – M.: Lad'ya, 2013. – №2. – P. 23–28.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM