DOI: https://doi.org/10.20998/%x

On improving environmental protection of associated formation water return in the interior of the Eart

Natalya Nicolaevna Nemets, Anatoly Pavlovich Melnyk, Mikhail Alekseevich Podustov

Анотація


Досліджено зменшення концентрації іонів заліза (ІІ) при одержанні йоду з супутньо-пластових вод нафтогазоконденсатних родовищ України озонуванням, оцінено ступінь перетворення заліза (ІІ) в залізо (ІІІ), встановлено, що при озонуванні суміші іонів Fe2+ з іонами J- на залежності ступеня утворення йоду від співвідношенні Fe2+/J- спостерігається максимум, до досягнення якого  переважно в реакцію вступають іони йоду, що вказує на можливість вилучення йоду з СПВ, озонування прискорює процес перетворення іонів заліза (ІІ) в іони заліза (ІІІ), які коагулюючи випадають у осад разом з завислими речовинами, що покращує процес підготовки супутньо-пластових вод до повернення та впливає на екологічну безпеку.


Ключові слова


пласт, вода, йодид-іон, йод, озонування, залізо, відношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Brovadiy V.M., Gatsa O.O. [Zakony ekolohiyi: navchalniy posibnik] Laws of ecology /M.Brovadiy, O.Gatsa, K/ Osvita Ukraini. , 2007. – 380 р.

Osnovi tehnologii vidobuvaniya nafti I prirodnogo gazu [Electronic resource]/ Access mode: megapredmet.ru 1-87650.html.

Klimenko L.N. Tehnoekologiya – 2000 [Electronic resource]/ Access mode: www.ecolive.com.ua/book/technoekologiya/ 112-vidobuvannya-nafti-gazu.

Boiko V.S. [Rozrobka ta ekspluatatsiya naftovykh rodovyshch] Development and exploitation of oil fields/ V. Boiko. – Kiiv: Real-Print, 2004. – 6255 р.

SOU 09.1-30019775-004:2013 [Metodyka vyznachennya pryvnesenykh komponentiv ta vymohy do yikh vmistu pry povernenni suputnʹo-plastovykh vod u nadra] Method of determination of the introduced components and the requirements for their content when returning the adjoining-reservoir water to the subsoi . – UkrNDIhaz, 2013.

Reshetnyak E.A., Nemets N.N, Panteleymonov A.V., Shugay Ye.A., Kholin YU.V.[Sozdaniye obraztsa sravneniya dlya vizual'nogo testirovaniya zheleza (II) v podzemnykh vodakh [Tekst] / Creation of a reference sample for visual testing of iron (ІІ) in groundwater / E.A. Reshetnyak, N.N Nemets, A.V. Panteleymonov, Ye.A. Shugay, YU.V. Kholin/ Vísnik KHNU ím. Karazína. Seríya: khímíya. – Kharkív: 2008. – vip. 16 (39), №820. – S. 146 – 154.

Rip G. Rice. Chemistries of ozone for municipal pool and spa water treatment. Facts and Fallacies // The Jornal of the Swimming Pool and Spc Indastry. 1995. – V1. - №1. – РР. 25–44.

Reznikow A.A, Mulikowskaja Е.P., Sokolow I. JU., [Analiticheskaay chimia promishltnnih stochnih vod] Methods of analysis of natural waters / А.А. Reznikow, М.: Nadra. 1970. - 488 р.

Lurye YU. YU. [Analiticheskaja chimia promichlenich stochnich wod] Analytical chemistry of industrial waste water. М.: Chimia, 1984. – Р.194-196.

Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (іnnovacіjnі zahodi). Pіdruchnik z grifom MON / Tovazhnjans'kij L.L., Buhkalo S.І., Ol'hovs'ka O.І. ta іn. – K.: «Centr uchbovoї lіteraturi», 2016. – 468 р.

Tovazhnjanskij L.L., Kosheleva M.K., Buhkalo S.I. Obshhaja himicheskaja tehnologija v primerah, zadachah, laboratornyh rabotah i testah (uch. posobie) / Moskva INFRA-M, 2015. – 447 р.

Buhkalo S.І. Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (іnnovacіjnі zahodi) [tekst] pіdruchnik. Kiїv «Centr uchbovoї lіteraturi»: 2014, 456 р.

Buhkalo S.І. Struktura potokіv kompleksnogo pіdpriєmstva / Іnformacіjnі tehnologії: nauka, tehnіka, tehnologіja, osvіta, zdorov’ja: tezi dopovіdej HHV mіzhn. n/prakt. konf. MicroCAD-2017, 17-19 travnja 2017. // Za red. prof. Sokola Є.І. Ch.ІІІ, – H.: NTU «HPІ», р. 14.

Buhkalo S.І. Kompleksna ekologіchno-іnformacіjna bezpeka proektіv pіdpriєmstva / Іnformacіjnі tehnologії: nauka, tehnіka, tehnologіja, osvіta, zdorov’ja: tezi dopovіdej HHV mіzhn. n/prakt. konf. MicroCAD-2017, 17-19 travnja 2017. // Za red. prof. Sokola Є.І. Ch.ІІІ, – H.: NTU «HPІ», р. 15.

Melnyk A.P, Nemets N.M., Podustov M. [Pidvyshchennya ekolohichnoyi bezpeky pry povernenni suputnikh plastovykh vod nafto hazokondensatnykh rodovyshch] Increase of ecological safety at return of the associated reservoir waters of oil and gas condensate fields – NASTOYASHTI IZSLEDVANIYA I RAZVITIE, Tom 6 Meditsina, Biologichni nauki, Ekologiya, Veterinaren, Selsko stopanstvo, Sofiya, «Byal GRAD-BG» OOD, 2017. р. 50 – 55.

Ksenzenko W. I. Stasinewich D.S [ Chimija I technologia broma, joda i ich soedineniy.] Chemistry and Technology of bromine, iodine and compounds thereof. M.: Chemystry, 1995. – 299 р.

Nimetsʹ N.M., Melʹnyk A.P.. Kazarina O. M. [Pro oderzhannya yodu ozonuvannyam suputnʹo-plastovykh vod hazokondensatnykh rodovyshch] About obtaining iodine by ozonation of contiguous reservoir waters of gas-condensate deposits. ХІІ Materials of the international scientific - practical conference “Dynamics of research – 2016». Industry: Science and studies, 2016. – V.6. – P. 55– 61.

Kuchmanych N. [Perspektyvy vydobutku yodu z plastovykh vod naftohazovykh rodovyshch Boryslavsʹkoho promyslovoho rayonu] [Electronic resource] / N. Kuchmanych .Access mode: /old.geography.lnu. Ua Public.

Nemec N.N. O prevrashhenii jodid-jonov poputno-plastovyh vod gazokondensatnyh mestorozhdenij v jod pod vozdejstviem ozona / Vіsnik NTU «HPІ». – Harkіv: NTU «HPІ». 2016. – № 29 (1201). – Р. 14–18.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM