DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Технологічні аспекти запровадження системи безпечності харчових продуктів у схеми технохімконтролю сировини і готової продукції олієжирових виробництв

Irina Levchuk, Igor Demidov, Valentina Timchenko

Анотація


У статті показано необхідність впровадження на підприємствах олійножирової галузі міжнародної системи забезпечення безпеки харчових продуктів (НАССР: Hazard Analysis and Critical Control Point – Аналіз показників та критичні точки контролю) як складової технохімконтролю сировини та готової продукції. На основі системного аналізу науково-технічної і нормативної літератури та результатів моніторингу вмісту природних та антропогенних екотоксикантів розроблено науково обґрунтовані інструментальні способи визначення пестицидів, поліхлорованих біфенілів, поліароматичних вуглеводнів та фталатів для одержання оперативної інформації в критичних точках контролю.

Ключові слова


олійна сировина; олієжирові продукти; безпека харчових продуктів; природні антропогенні екотоксиканти; технохімічний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyrektyva rady YeS 93/43/EES Pro hihiyenu kharchovykh produktiv [Tekst]. – Zatv. vid 14.07.1993.

Pro yakist' ta bezpeku kharchovykh produktiv i prodovol'choyi syrovyny [Elektronyy resurs]: Zakon vid 23.12.1997 No. 771/97–VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). 1998. – No. 19. – st. 98. – Rezhym dostupu: www/URL:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/771/97-vr/ed19971223.

Levchuk I.V. Analiz faktoriv nebezpeky produktsiyi v tekhnolohiyi oliyezhyrovykh vyrobnytstv / I.V. Levchuk, M.I. Oseyko, V.K. Tymchenko // Tekhnolohichnyy audyt i rezervy vyrobnytstva – Kharkiv: Tekhnolohichnyy tsentr, T. 5, No. 2 (19) 2014. – P.21-25.

Levchuk I.V. Vyznachennya imidokloprydu v oliyakh, oliyezhyrovmisnykh produktakh ta syrovyni / I.V. Levchuk, V.A. Kishchenko, V. Semenovych, I. Riznyk // Standartyzatsiya, sertyfikatsiya, yakist'. – Kharkiv: DP «UkrNDNTs». 2012. – No. 2 (75). – P. 52–54.

Levchuk I.V. Vyznachennya zalyshkovoho vmistu metalaksylu v oliyniy syrovyni / I.V. Levchuk, V.A. Kishchenko, M.I. Oseyko, O.A. Lytvynenko // Standartyzatsiya, sertyfikatsiya, yakist'. – Kharkiv: DP «UkrNDNTs», 2013. – No. 2 (81). – P. 53–57.

Levchuk I.V. Tekhnolohichni aspekty vyznachennya rozpodilu pestytsydiv v oliyakh, makusi ta shroti syrovyni / I.V. Levchuk, V.A. Kishchenko, M.I. Oseyko, O.A. Lytvynenko // Skhidno-Yevropeys'kyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy. – Kharkiv: Tekhnolohichnyy tsentr. – 2013. – # 6/11 (66). – P. 41–45.

Levchuk I.V. Sposib ochyshchennya ekstraktiv matryts' pry khromatohrafichnomu vyznachenni pestytsydiv / M.I. Oseyko, I.V. Levchuk, V.A. Kishchenko // PU 87237. Opubl. 27.01.2014., Byul. No. 2. Patent na korysnu model'.

Levchuk I.V. Aspekty monitorynhu oliyi ta nasinnya sonyashnyku / I. Levchuk, V. Kishchenko, M. Oseyko // Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho derzhavnoho universytetu kharchuvannya ta torhivli. – Kharkiv: KhDUKhT. 2011. – Vyp. 2 (14). – P. 315–321.

Levchuk I.V. Determination of benzo[a] pyrene in sunflower seeds, edible oils and derived products manufactured in Ukraine by liquid chromatography using fluorescence detector and gas chromatography using mass selective detector/ I. Levchuk, V. Kishchenko, O. Holubets' // Zhurnal Khromatohrafichnoho tovarystva. – K. 2011. – T. KhI. – No. 1–2. – P. 5–11.

Levchuk I.V. The Benz(a)pyrene monitoring in sulflower seeds as the way to cancerogenic safetty of food oiland fat containing / I. Levchuk, V. Kishchenko, M. Oseyko // Zhurnal Khromato-hrafichnoho tovarystva. – K. 2012. – T. KhII. – No. 1–4. – P. 13–20.

Levchuk I.V. Naukovi aspekty metodu vyznachennya konservantiv u oliyezhyrovmisnykh produktakh / I.V. Levchuk, V.A. Kishchenko, V.K. Tymchenko, K.V. Kunytsya, T.V. Arutyunyan // Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho derzhavnoho universytetu kharchuvannya ta torhivli. – Kharkiv: KhDUKhT. 2016. – Vyp. 1 (23). – P. 249–263.

Levchuk I.V. Bezpechnist' zastosuvannya polietylentere-ftalatovoyi (PET) upakovky u vyrobnytstvi roslynnykh oliy ⁄ I.V. Levchuk, V.A. Kishchenko, M.I. Oseyko, V.K. Tymchenko, K.V. Kunytsya // Skhidno-Yevropeys'kyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy. – Kharkiv: Tekhnolohichnyy tsentr. 2014. – No. 11 (66). – P. 27–31.

Levchuk I.V. Sposib khromatohrafichnoho vyznachennya ftalativ / I.V. Levchuk, M.I. Oseyko, V.A. Kishchenko // UA 101355. Opubl. 10.09.2015, Byul. No. 17. Patent na korysnu model'.

Levchuk I.V. Metodolohiya vyyavlennya domishky kuryachoho zhyru u sonyashnykoviy oliyi / V.A. Kishchenko, I.V. Levchuk, O.V. Holubets', V.K. Tymchenko, K.V. Kunytsya // Tekhnolohichnyy audyt i rezervy vyrobnytstva. – Kharkiv: Tekhnolohichnyy tsentr. 2015. – No. 6/4 (26). – P. 4–8.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM